8 FOR 10
GALLERY ARTISTS
16 Jan - 28 Feb, 2010

Eight acclaimed realists - Jiang Ziye, Wang Yihua, Tian Haibo, Liu Yuanshou, Le Longyao, Pan Xun, Li Xiaoming, Zhu Yiyong. January 16 - February 28, 2010